EnergoZrouti.cz
Můj profil        Vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKADOMÁCÍZAHRANIČNÍKRAJEELEKTROMOBILITAVODÍK

Zateplení, výměna kotle, solární panely i zadržení dešťové vody. Na co vše lze nyní získat dotace?

EnergoŽrouti.cz » Dotace » Zateplení, výměna kotle, solární panely i zadržení dešťové vody. Na co vše lze nyní získat dotace?

Ekologické dotace mají pomoci domácnostem, firmám ale i úřadům pomoci snížit jejich dopad na životní prostředí a ušetřit za energie. Na co vše ale lze aktuálně získat dotace a jak o ně zažádat? Připravili jsme pro vás podrobného průvodce programy pro domácnosti, firmy i úřady.

20. 7. 2020 | Sdílet článek: Facebook Twitter

Autor: Martin Bárta

Ekologické dotace pomohou ušetřit

Jaké jsou aktuální programy příspěvků a dotací?

Aktuálně lze dotace získat hned z několika programů. Žádat si mohou různorodé subjekty, tedy jak běžný občan, tak také například i neziskové organizace či jiné instituce.

 

Dle Státního fondu životního prostředí ČR existují aktuálně tyto programy:

 

Seznam aktuálních dotací a jejich podmínky

 

→ Nová zelená úsporám

Tento program se zaměřuje na úspory energií v rodinných a bytových domech. Dotaci lze využít při stavbě i při rekonstrukci.

 

V roce 2020 je aktuálně k dispozici následující nabídka dotací:

 • rodinné domy – zateplení
 • rodinné domy – výstavba
 • rodinné domy – nákup
 • rodinné domy – zdroje energie
 • bytové domy – zateplení a zdroje
 • bytové domy – výstavba
 • bytové domy – nákup bytu
 • dotační bonus

 


Pondělník.

Přehled aktuálního dění každé pondělní ráno ve vaší schránce.Základní kroky žádosti o dotaci

Nejprve je nutné zvážit vlastní finanční možnosti. Veškeré výdaje si v prvotní fázi dotace platí žadatel. Jestliže se prokáže, že splnil veškeré podmínky pro přiznání dotace, jsou mu prostředky přiznány až dodatečně. Vstupní investice tak není malá.

Na splnění podmínek dotace je dále také nutné mít zpracovaný odborný posudek. Ten se skládá ze dvou částí: projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Tyto podklady musejí zpracovat k tomuto oprávněné osoby, tedy autorizovaný architekt, inženýr a technik činný ve výstavbě. Energetické hodnocení smí zpracovávat energetický specialista disponující příslušným oprávněním.

Kromě odborného posudku by měl žadatel dále mít k dispozici krycí list technických parametrů. K žádosti se bude dokládat v elektronické podobě.

 

Nejoblíbenější dotační program v ČR

Jak se podává žádost o dotaci

Žádost se v tomto dotačním programu podává elektronicky prostřednictvím informačního systému. Vyžaduje se však také registrace. Při vyplňování žádosti je doporučováno mít u sebe krycí list technických parametrů, protože právě údaje z tohoto dokumentu musíte v žádosti uvést. Žádost lze na příslušné krajské pracoviště Fondu doručit společně s požadovanými přílohami také v podobě tištěné.

 

Lze získat dotaci až po realizaci projektu?

Ano, získání dotace dodatečně je možné. Dokonce je to v tomto případě o něco jednodušší. Nejprve je nutné prověřit, zda se svým projektem splňujete podmínky pro udělení dotace.

Následně je opět nutné si najít projektanta a energetického specialistu. Zpracovat je opět nutno projektovou dokumentaci a energetické hodnocení budovy. Tak se skutečně doloží, že vám může být dotace dle požadovaných podmínek přiznána.

 

Kromě odborného posudku budete potřebovat navíc i následující dokumenty:

 • krycí list technických parametrů
 • faktury
 • potvrzení o úhradě
 • doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření
 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele

 

Následně vyplníte elektronickou žádost o dotaci a společně s nezbytnými přílohami ji v elektronické, případně tištěné verzi podáte, a to opět na krajské pracoviště Fondu.

 

→ Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí je určen pro podporu a ochranu životního prostředí v České republice. Program si klade za cíl podporovat celou řadu projektů z různých oblastí, které ovšem spojuje šetrný přístup k přírodě a k využívání jejích zdrojů. Podpora může mít formu půjčky či dotace, případně kombinace obojího.

 

Oblasti podpory se člení v rámci programu následovně:

 • Voda
 • Ovzduší
 • Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
 • Příroda a krajina
 • Životní prostředí ve městech a obcích
 • Environmentální prevence
 • Inovativní a demonstrační projekty

 

Jak probíhá podávání žádostí

Zájemce o podporu podává svou žádost online prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR). Nejprve se však vyžaduje registrace v systému. Díky ní pak žadatelé mohou sledovat průběh vyřizování žádostí.

 

→ Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí umožňuje žadatelům čerpání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V aktuálním programovém období, které je již druhé a trvá od roku 2014 se bude celkem rozdělovat částka ve výši 2,75 miliardy eur.

 

Dotace jsou rozděleny na oblasti (tzv. prioritní osy):

 • čistota vody
 • kvalita ovzduší
 • zpracování odpadu
 • ochrana přírody
 • energetické úspory

 

Kdo může o tento typ podpory žádat:

Dle pravidel má možnost si o podporu zažádat široké spektrum subjektů, což zahrnuje města, obce, fyzické osoby podnikající i neziskové organizace. Program ale není určen pro domácnosti.

 

Jaká je výše podpory:

Celková výše bývá obvykle až 85 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. V mimořádných případech výše podpory dosahuje až 100 %. podpora se vyplácí bezhotovostně, a to v českých korunách.


Jak požádat o podporu

Žadatel by se měl řídit při podávání žádosti závaznými dokumenty:

 • programový dokument OPŽP 2014–2020
 • pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020
 • pravidla pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020
 • výzva k předkládání žádostí a specifické pokyny, přílohy vztahující se k dané výzvě
 • obecné podmínky pro podání žádosti

   

Kotlíkové dotace

V rámci tohoto systému byl také vyhlášen dotační program mezi širší veřejností znám pod označením kotlíkové dotace. V průběhu tzv. třetí vlny, která bude současně poslední, se ještě v průběhu roku 2020 mohou podávat žádosti o tento typ dotace.

Žádost si mohou podat majitelé rodinných domů, pakliže pro vytápění používají kotle na pevná paliva s ručním přikládáním spadající do třídy 1. a 2. dle ČSN 303–5. Kotle emisních tříd 3 až 5 jsou z žádostí vyloučeny. Energetická náročnost zařízení se však nijak nehodnotí, třída může být tedy libovolná. Kotel musí být hlavním zdrojem vytápění. Vyloučeny jsou bytové domy, které mají více jak 3 samostatné byty a dále také chaty, penziony, hotely či ubytovny.

 

→ Dešťovka

Dotace jsou určeny na využití srážkové a odpadní vody, a to jednak v domácnostech anebo také pro zahrady. Využít dotace mohou vlastníci či stavebníci rodinných i bytových domů. Podporu lze získat pro novostavby i pro stávající domy.

 

Podpora je v rámci dotačního programu zacílena na tři základní oblasti:

 • akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 • akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
 • využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

 

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Program umožňuje získat dotace ve výši až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m³ nádrže. Nejvýše je však možno pokrýt 50 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Úspory vody na zahradě i domácnosti podpoří program dešťovka

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Od předchozího programu se liší maximální výší poskytnuté dotace, v tomto případě to může být až částka 30 000 Kč.

 

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Zájemce může získat dotaci ve výši až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody), případně nejvýše 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vod).

 

Jak si podat žádost

Žádost o podporu se podává elektronicky. Zájemce k ní také musí mít zpracovaný odborný posudek. Ten zahrnuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů. Vyplněnou žádost můžete také předat ve vytištěné verzi pracovníkům krajského pracoviště Fondu.

Autor: Martin Bárta
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels